Escrow-účty. Základní informace k advokátním úschovám

Základní informace k advokátním úschovám

Kde jsou peníze uschovány?

Finanční prostředky klienta jsou vždy uschovány na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova. Při výběru bankovního ústavu je advokát povinen přihlédnout k požadavkům klienta. Majetek klienta je oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v případě exekuce vedené proti advokátovi. Advokát je povinen klientovi na jeho žádost potvrdit složení peněz na účet úschovy.

Jaká je odměna advokáta?

Odměna advokáta za úschovu peněz je vždy smluvní. Na výši odměny se tedy musí advokát s klientem vždy dohodnout. Advokátní tarif tuto otázku neupravuje.

Jak se advokátní úschova realizuje?

Advokát uzavírá s klientem písemnou smlouvu o úschově, popř. smlouvu svěřenskou, ze které jsou kromě uschovatele oprávněny rovněž třetí osoby. Ve smlouvě jsou stanovena práva a povinnosti stran, možnost úročení peněz, jejich výplata dle podmínek banky atp. Uložené peníze mohou být předány advokátovi v české nebo i cizí měně; a to výhradně složením na účet úschovy či bezhotovostním převodem.

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?

Platby z uložených peněz klienta ve prospěch advokáta jsou zakázané, s výjimkami stanovenými právními předpisy, dohodou s klientem či nařízením soudu nebo jiným oprávněným orgánem. Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu.

Je možnost advokátní úschovy cenných papírů, dokladů a jiného nemovitého majetku?

Ano, je to možné. Advokát je povinen chránit cenné papíry, doklady a jiný majetek v bezpečnostní schránce.

Kdo má přístup do bezpečnostní schránky?

Přístup do bezpečnostní schránky může mít pouze advokát nebo jím zmocněná osoba. Obsah bezpečnostní schránky lze vydat pouze klientovi či osobě zmocněné klientem.

Společně platí:

  1. Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; to platí i pro advokátní úschovy. Nikdo nemůže klienta nutit, aby v rámci jiného vztahu uzavřel dohodu s předem stanoveným advokátem (např. při koupi nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře)!
  2. O veškerých prostředcích klienta v souvislosti s prováděním jeho úschov vede advokát dokumentaci, kterou klientovi na požádání předloží. Tato dokumentace musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta. Veškeré písemnosti (smlouvu o správě majetku, plnou moc, kopie dokladů, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku) uchovává advokát po dobu 10 let od ukončení správy nebo vedení úschovy.
  3. Při uzavírání smluv o úschově je advokát povinen provést identifikaci uschovatele, a to ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ve vztahu ke schovateli má rovněž další povinnosti stanovené tímto zákonem.
  4. Česká advokátní komora vytvořila pro advokáty tzv. elektronickou knihu úschov, což je průběžně číslovaný registr úschov klientů u konkrétního advokáta. Do této knihy jsou advokáti povinni hlásit veškeré advokátní úschovy, což umožnuje komoře udržovat přehled o činnosti advokátů a provádět důslednější kontrolu při vedení úschov.

Kontaktujte nás

Všechny informace jsou zcela skryté a chráněné právy advokáta a klienta.