Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nestranným a nezávislým rozhodcem. Toto řízení se využívá jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů který nabyl účinnosti dne 1.1.1995. Rozhodčí řízení řeší veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů.

Tradiční oblastí rozhodování sporů cestou rozhodčího řízení je obchodní oblast vnitrostátního a zahraničního obchodu. Rozhodčí řízení může probíhat jako řízení před jedním nebo více rozhodci jmenovanými stranami sporu pro tento konkrétní spor (řízení „ad hoc") nebo může mít podobu řízení před institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

Rozhodujeme majetkové spory

  • Tuzemské spory. Rozhodování majetkových sporů mezi subjekty v České republice.
  • Ostatní spory. Rozhodování majetkových sporů mezi subjekty, z nichž alespoň jeden subjekt je zahraniční.

Výhody rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem:

  • je jednoinstanční, rychlé a méně formální. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody. Doba trvání rozhodčího řízení se často pohybuje v rozmezí pouze několika měsíců nebo dokonce i několika týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným.
  • dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 nabízí možnost uznání a výkonu rozhodčích nálezů ve všech státech, které tuto smlouvu ratifikovaly.
  • rozumné náklady na vedení sporu. Rozhodčí poplatek činí 3 % z hodnoty sporu, minimálně však 5.000 EUR. V případě, že některá ze stran sporu má sídlo mimo území České republiky, zvyšuje se odměna o 100 %.

Rozhodčí řízení lze zahájit prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře nebo napřímo podáním žaloby a podepsáním rozhodčí doložky rozhodce.

Rozhodčí doložka „ad hoc"

  1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vznikly nebo vzniknou z této Dohody, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto Dohodou, a to i v případě, že tato Dohoda bude neplatná nebo zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spor“), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „ZOR“).
  2. Smluvní strany dle ustanovení § 7 odst. 1 ZOR výslovně pověřují jednatele Advokátní kanceláře Zaripov & Partners s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 080 08 647, a to pana Mgr. Sergeye Zaripova, advokáta, ev. č. ČAK 18682, který je rovněž veden na seznamu rozhodců u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republika a Agrární komoře České republiky, aby se stal rozhodcem a řešil všechny spory spojené s touto Dohodou a rozhodčí doložkou.
  3. Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami, dle zásad spravedlnosti podle Jednacího řádu pro rozhodčího řízení vydaného rozhodcem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s jednacím řádem pro rozhodčí řízení, jež je veřejně umístěn na internetových stránkách www.zaripovpartners.cz, že také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy. Rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění. Rozhodčí odměna činí 3 % z hodnoty sporu, minimálně však 5.000 EUR. V případě, že některá ze stran sporu má sídlo mimo území České republiky, zvyšuje se odměna o 100 %.

Rozhodčí doložka rozhodčího soudu

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jediným rozhodcem Mgr. Sergeyem Zaripovem.

Kontaktujte nás

Všechny informace jsou zcela skryté a chráněné právy advokáta a klienta.